tủ lạnh

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS019

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS019

Hãng sản xuất HITACHI Tổng dung tích(l) – lít Kiểu cửa – Số cửa – Tính năng • Giữ ẩm • Không đóng tuyết • Tiết kiệm điện • Luồng lạnh đa chiều Cấu tạo • Ngăn đá cách ly

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS018

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS018

Hãng sản xuất HITACHI Tổng dung tích(l) – lít Kiểu cửa – Số cửa – Tính năng • Giữ ẩm • Không đóng tuyết • Tiết kiệm điện • Luồng lạnh đa chiều Cấu tạo • Ngăn đá cách ly

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS017

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS017

Hãng sản xuất HITACHI Tổng dung tích(l) – lít Kiểu cửa – Số cửa – Tính năng • Giữ ẩm • Không đóng tuyết • Tiết kiệm điện • Luồng lạnh đa chiều Cấu tạo • Ngăn đá cách ly

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS016

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS016

Hãng sản xuất HITACHI Tổng dung tích(l) – lít Kiểu cửa – Số cửa – Tính năng • Giữ ẩm • Không đóng tuyết • Tiết kiệm điện • Luồng lạnh đa chiều Cấu tạo • Ngăn đá cách ly

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS015

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS015

Hãng sản xuất HITACHI Tổng dung tích(l) – lít Kiểu cửa – Số cửa – Tính năng • Giữ ẩm • Không đóng tuyết • Tiết kiệm điện • Luồng lạnh đa chiều Cấu tạo • Ngăn đá cách ly

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS014

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS014

Hãng sản xuất HITACHI Tổng dung tích(l) – lít Kiểu cửa – Số cửa – Tính năng • Giữ ẩm • Không đóng tuyết • Tiết kiệm điện • Luồng lạnh đa chiều Cấu tạo • Ngăn đá cách ly

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS013

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS013

Hãng sản xuất HITACHI Tổng dung tích(l) – lít Kiểu cửa – Số cửa – Tính năng • Giữ ẩm • Không đóng tuyết • Tiết kiệm điện • Luồng lạnh đa chiều Cấu tạo • Ngăn đá cách ly

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS012

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS012

Hãng sản xuất HITACHI Tổng dung tích(l) – lít Kiểu cửa – Số cửa – Tính năng • Giữ ẩm • Không đóng tuyết • Tiết kiệm điện • Luồng lạnh đa chiều Cấu tạo • Ngăn đá cách ly

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS011

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS011

Hãng sản xuất HITACHI Tổng dung tích(l) – lít Kiểu cửa – Số cửa – Tính năng • Giữ ẩm • Không đóng tuyết • Tiết kiệm điện • Luồng lạnh đa chiều Cấu tạo • Ngăn đá cách ly

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS010

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS010

Hãng sản xuất HITACHI Tổng dung tích(l) – lít Kiểu cửa – Số cửa – Tính năng • Giữ ẩm • Không đóng tuyết • Tiết kiệm điện • Luồng lạnh đa chiều Cấu tạo • Ngăn đá cách ly

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS009

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS009

Hãng sản xuất HITACHI Tổng dung tích(l) – lít Kiểu cửa – Số cửa – Tính năng • Giữ ẩm • Không đóng tuyết • Tiết kiệm điện • Luồng lạnh đa chiều Cấu tạo • Ngăn đá cách ly

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS008

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS008

Hãng sản xuất HITACHI Tổng dung tích(l) – lít Kiểu cửa – Số cửa – Tính năng • Giữ ẩm • Không đóng tuyết • Tiết kiệm điện • Luồng lạnh đa chiều Cấu tạo • Ngăn đá cách ly

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS007

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS007

Hãng sản xuất HITACHI Tổng dung tích(l) – lít Kiểu cửa – Số cửa – Tính năng • Giữ ẩm • Không đóng tuyết • Tiết kiệm điện • Luồng lạnh đa chiều Cấu tạo • Ngăn đá cách ly

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS006

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS006

Hãng sản xuất HITACHI Tổng dung tích(l) – lít Kiểu cửa – Số cửa – Tính năng • Giữ ẩm • Không đóng tuyết • Tiết kiệm điện • Luồng lạnh đa chiều Cấu tạo • Ngăn đá cách ly

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS005

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS005

Hãng sản xuất HITACHI Tổng dung tích(l) – lít Kiểu cửa – Số cửa – Tính năng • Giữ ẩm • Không đóng tuyết • Tiết kiệm điện • Luồng lạnh đa chiều Cấu tạo • Ngăn đá cách ly

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS004

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS004

Hãng sản xuất HITACHI Tổng dung tích(l) – lít Kiểu cửa – Số cửa – Tính năng • Giữ ẩm • Không đóng tuyết • Tiết kiệm điện • Luồng lạnh đa chiều Cấu tạo • Ngăn đá cách ly

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS003

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS003

Hãng sản xuất HITACHI Tổng dung tích(l) – lít Kiểu cửa – Số cửa – Tính năng • Giữ ẩm • Không đóng tuyết • Tiết kiệm điện • Luồng lạnh đa chiều Cấu tạo • Ngăn đá cách ly

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS002

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS002

Hãng sản xuất HITACHI Tổng dung tích(l) – lít Kiểu cửa – Số cửa – Tính năng • Giữ ẩm • Không đóng tuyết • Tiết kiệm điện • Luồng lạnh đa chiều Cấu tạo • Ngăn đá cách ly

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS001

Tủ lạnh Hitachi HTCFMOMS001

Hãng sản xuất HITACHI Tổng dung tích(l) – lít Kiểu cửa – Số cửa – Tính năng • Giữ ẩm • Không đóng tuyết • Tiết kiệm điện • Luồng lạnh đa chiều Cấu tạo • Ngăn đá cách ly