tủ đông alaska

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS029

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS029

Hãng sản xuất ALASKA Kiểu cửa • Cửa lật Dung tích buồng lạnh (lít) Số buồng lạnh – buồng Chức năng: • Làm lạnh • Đông lạnh Tính năng khác – Công suất tiêu thụ (W) – Điện áp 220V

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS028

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS028

Hãng sản xuất ALASKA Kiểu cửa • Cửa lật Dung tích buồng lạnh (lít) Số buồng lạnh – buồng Chức năng: • Làm lạnh • Đông lạnh Tính năng khác – Công suất tiêu thụ (W) – Điện áp 220V

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS027

Hãng sản xuất ALASKA Kiểu cửa • Cửa lật Dung tích buồng lạnh (lít) Số buồng lạnh – buồng Chức năng: • Làm lạnh • Đông lạnh Tính năng khác – Công suất tiêu thụ (W) – Điện áp 220V

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS026

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS026

Hãng sản xuất ALASKA Kiểu cửa • Cửa lật Dung tích buồng lạnh (lít) Số buồng lạnh – buồng Chức năng: • Làm lạnh • Đông lạnh Tính năng khác – Công suất tiêu thụ (W) – Điện áp 220V

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS025

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS025

Hãng sản xuất ALASKA Kiểu cửa • Cửa lật Dung tích buồng lạnh (lít) Số buồng lạnh – buồng Chức năng: • Làm lạnh • Đông lạnh Tính năng khác – Công suất tiêu thụ (W) – Điện áp 220V

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS024

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS024

Hãng sản xuất ALASKA Kiểu cửa • Cửa lật Dung tích buồng lạnh (lít) Số buồng lạnh – buồng Chức năng: • Làm lạnh • Đông lạnh Tính năng khác – Công suất tiêu thụ (W) – Điện áp 220V

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS023

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS023

Hãng sản xuất ALASKA Kiểu cửa • Cửa lật Dung tích buồng lạnh (lít) Số buồng lạnh – buồng Chức năng: • Làm lạnh • Đông lạnh Tính năng khác – Công suất tiêu thụ (W) – Điện áp 220V

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS022

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS022

Hãng sản xuất ALASKA Kiểu cửa • Cửa lật Dung tích buồng lạnh (lít) Số buồng lạnh – buồng Chức năng: • Làm lạnh • Đông lạnh Tính năng khác – Công suất tiêu thụ (W) – Điện áp 220V

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS021

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS021

Hãng sản xuất ALASKA Kiểu cửa • Cửa lật Dung tích buồng lạnh (lít) Số buồng lạnh – buồng Chức năng: • Làm lạnh • Đông lạnh Tính năng khác – Công suất tiêu thụ (W) – Điện áp 220V

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS020

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS020

Hãng sản xuất ALASKA Kiểu cửa • Cửa lật Dung tích buồng lạnh (lít) Số buồng lạnh – buồng Chức năng: • Làm lạnh • Đông lạnh Tính năng khác – Công suất tiêu thụ (W) – Điện áp 220V

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS019

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS019

Hãng sản xuất ALASKA Kiểu cửa • Cửa lật Dung tích buồng lạnh (lít) Số buồng lạnh – buồng Chức năng: • Làm lạnh • Đông lạnh Tính năng khác – Công suất tiêu thụ (W) – Điện áp 220V

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS018

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS018

Hãng sản xuất ALASKA Kiểu cửa • Cửa lật Dung tích buồng lạnh (lít) Số buồng lạnh – buồng Chức năng: • Làm lạnh • Đông lạnh Tính năng khác – Công suất tiêu thụ (W) – Điện áp 220V

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS017

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS017

Hãng sản xuất ALASKA Kiểu cửa • Cửa lật Dung tích buồng lạnh (lít) Số buồng lạnh – buồng Chức năng: • Làm lạnh • Đông lạnh Tính năng khác – Công suất tiêu thụ (W) – Điện áp 220V

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS016

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS016

Hãng sản xuất ALASKA Kiểu cửa • Cửa lật Dung tích buồng lạnh (lít) Số buồng lạnh – buồng Chức năng: • Làm lạnh • Đông lạnh Tính năng khác – Công suất tiêu thụ (W) – Điện áp 220V

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS015

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS015

Hãng sản xuất ALASKA Kiểu cửa • Cửa lật Dung tích buồng lạnh (lít) Số buồng lạnh – buồng Chức năng: • Làm lạnh • Đông lạnh Tính năng khác – Công suất tiêu thụ (W) – Điện áp 220V

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS014

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS014

Hãng sản xuất ALASKA Kiểu cửa • Cửa lật Dung tích buồng lạnh (lít) Số buồng lạnh – buồng Chức năng: • Làm lạnh • Đông lạnh Tính năng khác – Công suất tiêu thụ (W) – Điện áp 220V

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS013

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS013

Hãng sản xuất ALASKA Kiểu cửa • Cửa lật Dung tích buồng lạnh (lít) Số buồng lạnh – buồng Chức năng: • Làm lạnh • Đông lạnh Tính năng khác – Công suất tiêu thụ (W) – Điện áp 220V

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS012

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS012

Hãng sản xuất ALASKA Kiểu cửa • Cửa lật Dung tích buồng lạnh (lít) Số buồng lạnh – buồng Chức năng: • Làm lạnh • Đông lạnh Tính năng khác – Công suất tiêu thụ (W) – Điện áp 220V

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS011

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS011

Hãng sản xuất ALASKA Kiểu cửa • Cửa lật Dung tích buồng lạnh (lít) Số buồng lạnh – buồng Chức năng: • Làm lạnh • Đông lạnh Tính năng khác – Công suất tiêu thụ (W) – Điện áp 220V

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS010

Tủ đông hàng Việt Nam cao cấp Alaska TDCLA-MS011

Hãng sản xuất ALASKA Kiểu cửa • Cửa lật Dung tích buồng lạnh (lít) Số buồng lạnh – buồng Chức năng: • Làm lạnh • Đông lạnh Tính năng khác – Công suất tiêu thụ (W) – Điện áp 220V